Έργα - Μελέτες
Διερεύνηση των συνθηκών μετακινήσεων και στάθμευσης των εργαζομένων του κέντρου της πόλης του Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ. μελέτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις υποδομές στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τη διεξαγωγή έρευνας ερωτηματολογίων, ώστε να προσδιοριστεί η διάρθρωση των μετακινήσεων από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, οι συνήθειες και αντιλήψεις των εργαζομένων του κέντρου, να σκιαγραφηθούν προτάσεις και λύσεις από τους πολίτες και να δοκιμαστούν αντιδράσεις στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει:

i. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες και τις υποδομές στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, με την καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και οικόπεδα, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και οργανωμένους χώρους.

ii. Τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια, ώστε να καταγραφούν οι συνθήκες μετακίνησης και στάθμευσης των εργαζομένων του κέντρου στη διαδρομή κατοικία – εργασία, οι συνήθειες και αντιλήψεις των μετακινουμένων και η διάθεσή τους για εφαρμογή μέτρων βελτίωσης των συνθηκών.

iii. Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου στο διάλογο με τους εργαζομένους βασικών φορέων του κέντρου της πόλης, όπως δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματικοί σύλλογοι, με τον ορισμό «Συντονιστών Μετακινήσεων» για κάθε φορέα και τη συμμετοχή τους στο «Παρατηρητήριο Κινητικότητας», που θα έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων, τη συγκέντρωση ιδεών και λύσεων για κοινές προτάσεις και την ενεργή συμμετοχή στην προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής νέων μέτρων.

iv. Τη διαμόρφωση ενός τοπικού σχεδίου βελτίωσης των συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, που θα προέλθει από το διάλογο, θα απευθύνεται στις ανάγκες των εργαζομένων του κέντρου και θα περιλαμβάνει άμεσα πρακτικά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης και στάθμευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι