Έργα - Μελέτες
Εξοικονομώ ΙΙ

Διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Βόλου και σύνταξης πρότασης για υποβολή στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» του ΥΠΕΚΑ.

Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ Α.Ε. μελέτη που περιλαμβάνει:

1. Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένα κτίρια του Δήμου Βόλου ως προς την υφιστάμενη ενεργειακή τους συμπεριφορά.

2. Τη διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων, του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

3. Εκτίμηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων στα κτίρια, με εκτίμηση του κόστους, και της αναμενόμενης βελτίωσης ως προς την ενεργειακή τους συμπεριφορά και το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης.

4. Τη σύνταξη πρότασης του Δήμου Βόλου για χρηματοδότηση επιλεγμένων παρεμβάσεων από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ.

Σχετικοί σύνδεσμοι