Προφίλ Εταιρείας | Ιστορικό

 Η ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. είναι η νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Βόλου που από την 1η Ιανουαρίου 2011 διαδέχτηκε τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ)  και ασχολείται με τη διαχείριση προγραμμάτων και την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων. Μπορεί, επιπλέον, να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο, τεχνικά και επιστημονικά, τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου όσο και σε άλλους Δήμους ή φορείς.

Η ΑΝΕΒΟ Α.Ε. έχει περισσότερο από δύο δεκαετίες εμπειρίας και επιτελικό ρόλο στην έρευνα και μελέτη του συνόλου των κοινωνικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων του Δήμου Βόλου και της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα στην:

Έρευνα και μελέτη κοινωνικών, οικονομικών θεμάτων και ζητήματα αστικού σχεδιασμού της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.  

Υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων με βασικό στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ενοποίηση και την βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων.   

Σύνταξη προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων σε σχέση με τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιοχής και η εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, ιδιαίτερα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες που προωθούν την διευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών.