Προφίλ Εταιρείας | Σκοπός

Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων χρόνων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αλλαγή και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης του Βόλου. Σε αυτή την δυναμική προσπάθεια, η ΑΝΕΒΟ Α.Ε.  διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, υλοποιώντας έργα και πρωτοβουλίες με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και την ανάπτυξη όπως :

 • Επιστημονική και τεχνική στήριξη Ο.Τ.Α., των ενώσεων τους, αλλά και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη καθώς και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων / μελετών / έργων / προγραμμάτων, για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Βόλου και της Μαγνησίας με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
 • Εκπόνηση μελετών για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών προσώπων και υπηρεσιών και παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους, καθώς και λειτουργία ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο.
 • Ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων δράσεων ή έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Βόλου και του Νομού Μαγνησίας, με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και την προώθηση της συνεργασίας των τοπικών φορέων.
 • Αξιοποίηση του φυσικού, ανθρώπινου και ανθρωπογενούς δυναμικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό βελτίωσης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αύξηση της ελκυστικότητας και τη διεθνή προβολή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Νομού.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, εφαρμογών της πληροφορικής και νέων μορφών επικοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προβολή της περιοχής και του επιχειρηματικού δυναμικού.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων/δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και του Νομού.
 • Διαχείριση της τεχνογνωσίας και διάχυσή της στους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων.
 • Βελτίωση των συνθηκών του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, με τη μελέτη και το σχεδιασμό  αναπλάσεων για τη βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, όπως και των συνθηκών μετακίνησης, στάθμευσης και εν γένει των μεταφορών.
 • Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την προβολή της πόλης και της περιοχής.
 • Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας με τοπικούς και άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα, για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
 • Ανάπτυξη διαπεριφερειακών / διακρατικών συνεργασιών και συμμετοχή σε εθνικά ή διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και ανάληψης από κοινού δράσης με άλλες αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, για την προώθηση των στόχων της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου.