Υποβληθείσες προτάσεις
Intelligent Energy Europe

ARMED4SEAP
Πρόσβαση σε Αξιόπιστα και Εύχρηστα Ενεργειακά Δεδομένα για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

Κατηγορία:

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΠΕΚ)

SENIOR WINTER SUN
Διευκόλυνση της διακρατικής ανταλλαγής τουριστών άνω των 55 ετών στην Ευρώπη, σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης.

Κατηγορία:

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΠΕΚ)

Greece for All
Διευκόλυνση της διακρατικής ανταλλαγής τουριστών ΑΜΕΑ, με τον σχεδιασμό και την προώθηση προσβάσιμων διαδρομών τουρισμού.

Κατηγορία:

INTELLIGENT ENERGY

TAREUME
Πρωτοβουλίες Δράσεων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από εργαζόμενους σε Δήμους

Κατηγορία:

CBC-MED

MEDCLUS
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Διεθνική Στρατηγική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατηγορία:

SOUTH EAST Europe

FARM & the CITY
Ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών & ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης για την υποστήριξη της Αστικής Γεωργίας σε πόλεις και οικισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ή υποβαθμισμένων και ανεκμετάλλευτων περιοχών των πόλεων με τη δημιουργία αστικών πάρκων γεωργίας.

Κατηγορία:

INTELLIGENT ENERGY

ENERGY FOOD (Μείωση της χρήσης ενέργειας στην βιομηχανία τροφίμων)
Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον κλάδο τροφίμων, με τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου για τη μελέτη των συνθηκών, τον εντοπισμό επιτυχημένων μοντέλων και την υιοθέτηση ενός προτύπου ενεργειακά βιώσιμων επιχειρήσεων που θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Κατηγορία:

INTELLIGENT ENERGY

COVENANT TWINNING
Αφορά την συνεργασία μεταξύ δήμων για την προετοιμασία και υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων

Κατηγορία:

LIFE+:

Μελέτη, Ανάδειξη, Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Χλωρίδας στο Πήλιο
Πρόταση δημιουργίας πιλοτικού βοτανικού κήπου στο Σωρό (σε έκταση του πρώην Δήμου Ιωλκού) για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυτών του Πηλίου και διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησης κάποιων φυτών και τουριστικής αξιοποίησης ενός ολοκληρωμένου βοτανικού κήπου.

Κατηγορία:

South East Europe (SEE) 4th Call

Βιώσιμες πόλεις του αύριο: Αστική γεωργία (Farm & the City)
Το προτεινόμενο έργο διακρατικής συνεργασίας «Βιώσιμες πόλεις του αύριο: Αστική γεωργία» εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Νοτιοανατολική Συνεργασία – προώθηση ενός ισορροπημένου προτύπου ελκυστικών και προσβάσιμων περιοχών ανάπτυξης» και εστιάζει στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων & ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης προκειμένου να αναδειχτεί η αστική γεωργία ως ένα εργαλείο για την αστική αναγέννηση, την περιβαλλοντική βελτίωση, την κοινωνική συνοχή και απασχόληση, και την ασφάλεια τροφίμων. Το έργο υποστηρίζει τον στόχο της προτεραιότητας 4, του παραπάνω προγράμματος, που είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης οικισμών και είναι σύμφωνες με τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ (ενίσχυση της απασχόλησης, και της προστασίας του περιβάλλοντος, ως μέσα μιας αειφόρου οικονομίας με προσανατολισμό την ανάπτυξη).

Κατηγορία: Αστικό περιβάλλον

Intelligent Energy Europe (IEE)

Πρωτοβουλίες Δράσεων για την μείωση της χρήσης ενέργειας από εργαζόμενους σε Δήμους (TARE-UME)
Ο σκοπός του έργου TARE-UME είναι η υλοποίηση δράσεων και εφαρμογή αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στα δημοτικά κτίρια και τα σπίτια των εργαζομένων τους, μέσω της υλοποίησης δράσεων που θα έχουν ως σκοπό να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους στους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατηγορία: Ενέργεια